GP DUBROVNIK d.d. - "u stečaju" (od 01.04.2010.god.)
Điva Natali 7 , 20000  Dubrovnik
OIB : 03999116831
IBAN : HR6624070001100349987   O T P  Banka  Hrvatska d.d.    
Tel. 020/414-155
Fax. 020/423-052

Solitudo 1 12.dražba

Stečajni upravitelj GP DUBROVNIK d.d. u stečaju iz Dubrovnika, Điva Natali 7, temeljem zaključka Trgovačkog suda u Splitu, Stalna služba Dubrovnik od 02. listopada 2014.g. pod posl.br. 6-St. 53/11-2027, oglašava prodaju

 

 

XII USMENOM JAVNOM DRAŽBOM

 

 

I.         Predmet prodaje je imovina stečajnog dužnika i to nekretnine oznake:

- 1065/118,šuma 78 m²

- 1065/173, šuma 1.500 m²

- 1065/174, šuma 12 m²

sve z.ul. 3088 k.o. Gruž.

II.         Za cjelokupnu imovinu iz točke I. ovog oglasa utvrđuje se početna cijena od 3.118.500,00 kuna.

 

III.        Imovina iz točke I. prodavati će se kao cjelina na 12. (dvanaestoj) usmenoj javnoj dražbi koja će se održati na Trgovačkom sudu u Splitu, Stalna služba u Dubrovniku, Dr. Ante Starčevića 23, sudnica 1, dana 22. siječnja 2015. godine u 09,20 sati.

Prodaja se vrši po načelu «viđeno – kupljeno» na dan održavanja usmene javne dražbe, pa prodavatelj ne odgovara kupcu za materijalne i pravne nedostatke kupljenih nekretnina.

Imovina se ne može prodati ispod utvrđene cijene.

 

IV.       Na imovini iz točke I. postoji razlučno pravo u korist OTP banka Hrvatska d.d. i Ministarstva financija Republike Hrvatske.

 

V.        Kao kupci mogu sudjelovati samo osobe koje zaključno do 19.01.2015.g. uplate jamčevinu u iznosu od 10% od utvrđene vrijednosti nekretnina, koja se plaća na račun Trgovačkog suda u Splitu, Stalna služba u Dubrovniku broj HR1623900011300000664, poziv na broj 10-532011, opis plaćanja: uplata jamčevine za St-53/2011-DUB kod Hrvatske poštanske banke d.d., te najkasnije 19.01.2015.g. u sudski spis pod posl.br. St-53/11 dostave prijavu za dražbovanje. Jamčevina koja zaključno s navedenim danom ne prispije na označeni račun smatrat će se da nije plaćena. Potvrda o uplaćenoj jamčevini dostavlja se uz prijavu za dražbovanje koja osobito sadrži podatke o ponuditelju (presliku osobne iskaznice ili upisa u nadležni registar) i naznaku imovine za koju se dražbuje. Kasnije pristigle prijave smatrat će se nepravodobnim i neće se uzeti u obzir. Ponuditeljima kojima ponuda ne bude prihvaćena jamčevina će se vratiti u roku od 3 dana od uplate kupovnine, bez kamata.

 

VI.       Kupac je dužan položiti kupovninu u roku od 30 dana od primitka rješenja o dosudi. Sve poreze, pristojbe i druge troškove u svezi s prodajom i prijenosom vlasništva snosi kupac o dospjelosti.

 

VII.      Ako kupac koji je stavio najpovoljniju ponudu ne položi kupovninu u cijelosti u roku iz ovog rješenja, imovina će se dosuditi kupcima koji su ponudili nižu cijenu, redom prema veličini cijene koju su ponudili.

 

VIII.     Ako kupac ili svaki slijedeći ponuditelj ne položi kupovninu u cijelosti u određenom roku, ili odustane od svoje ponude smatra se da je odustao od kupnje i gubi pravo na povrat uplaćene jamčevine. Iz položene jamčevine namirit će se troškovi nove prodaje i razlika između postignute kupovnine i nove kupovnine. Ako kupac u određenom roku ne položi kupovninu sud će rješenjem proglasiti prodaju nevažećom i odrediti novu prodaju.

 

IX.      Dodatne informacije moguće je dobiti na broj mobilnog telefona 098/393-692, od 9 do 13 sati, svaki radni dan.