GP DUBROVNIK d.d. - "u stečaju" (od 01.04.2010.god.)
Điva Natali 7 , 20000  Dubrovnik
OIB : 03999116831
IBAN : HR6624070001100349987   O T P  Banka  Hrvatska d.d.    
Tel. 020/414-155
Fax. 020/423-052

Remiza 19. dražba

Stečajni upravitelj GP DUBROVNIK d.d. u stečaju iz Dubrovnika, Điva Natali 7, temeljem zaključka Trgovačkog suda u Splitu, Stalna služba u Dubrovniku od 21. siječnja 2016.g. pod posl.br. 6-St. 53/2011-2188, oglašava prodaju

 

XIX USMENOM JAVNOM DRAŽBOM

 

I.              Predmet prodaje su nekretnine stečajnog dužnika (tzv."Remiza") i to:

a) kat. čest. zgr. 492 stojna kuća, z.ul. 342 K.O. Gruž, kat. čest. zgr. 476/1, kat.čest. 413/2 vrt, 415/1 vrt, 415/2 vrt, 416/3 Remiza, z.ul. 3336 K.O. Gruž, 416/1 pašnjak z.ul. 1853 K.O. Gruž, te

b) dio kat.čest.zgr. 476/2 z.ul. 2678 K.O. Gruž, pravo vlasništva preostalog dijela (osim uknjiženih etaža), koji u naravi predstavlja poslovne prostore u prizemlju – suterenu poslovno stambene zgrade, uz odgovarajući suvlasnički dio cijele nekretnine.

II.             Za cjelokupnu imovinu iz točke I. utvrđuje se početna cijena od 24.300.000,00 kuna.

 

III.            Imovina iz točke I. ovog oglasa prodavat će se kao cjelina na 19. (devetnaestoj) usmenoj javnoj dražbi koja će se održati na Trgovačkom sudu u Splitu, Stalna služba u Dubrovniku, Dr. Ante Starčevića 23, sudnica 1, dana 17. ožujka 2016. godine u 11,00 sati.

Prodaja se vrši po načelu «viđeno – kupljeno» na dan održavanja usmene javne dražbe, pa prodavatelj ne odgovara kupcu za materijalne i pravne nedostatke kupljenih nekretnina.

Imovina se ne može prodati ispod utvrđene cijene.

 

IV.            Na imovini iz točke I.a) postoji razlučno pravo u korist PEMO CENTAR d.o.o., Dubrovnik i Republika Hrvatska, a na imovini iz točke 1.b) ovog rješenja postoji razlučno pravo u koristo u korist Ministarstva financija Republike Hrvatske. Imovinu iz točke I. ovog zaključka koristi treća osoba.

 

V.             Kao kupci mogu sudjelovati samo osobe koje uplate jamčevinu u iznosu od 10% od utvrđene vrijednosti nekretnina, koja se plaća na račun Trgovačkog suda u Splitu, Stalna služba u Dubrovniku broj HR1623900011300000664, poziv na broj 10-532011, opis plaćanja: uplata jamčevine za St-53/2011-DUB kod Hrvatske poštanske banke d.d. zaključno do 14. ožujka 2016. godine. Jamčevina koja zaključno s navedenim danom ne prispije na označeni račun smatrat će se da nije plaćena. Potvrda o uplaćenoj jamčevini zajedno sa prijavom za dražbovanje koja osobito sadrži podatke o ponuditelju (presliku osobne iskaznice ili upisa u nadležni registar) i naznaku imovine za koju se dražbuje mora se dostaviti do zaključno 14. ožujka 2016. godine u sudski spis pod posl.br. St.53/11. Kasnije pristigle prijave smatrat će se nepravodobnim i neće se uzeti u obzir. Ponuditeljima kojima ponuda ne bude prihvaćena jamčevina će se vratiti u roku od 3 dana od uplate kupovnine, bez kamata.

 

VI.           Kupac je dužan položiti kupovninu u roku od 30 dana od primitka rješenja o dosudi. Sve poreze, pristojbe i druge troškove u svezi s prodajom i prijenosom vlasništva snosi kupac o dospjelosti.

 

VII.           Ako kupac koji je stavio najpovoljniju ponudu ne položi kupovninu u cijelosti u roku iz ovog rješenja, imovina će se dosuditi kupcima koji su ponudili nižu cijenu, redom prema veličini cijene koju su ponudili.

 

VIII.          Ako kupac ili svaki slijedeći ponuditelj ne položi kupovninu u cijelosti u određenom roku, ili odustane od svoje ponude smatra se da je odustao od kupnje i gubi pravo na povrat uplaćene jamčevine. Ako kupac u određenom roku ne položi kupovninu sud će rješenjem proglasiti prodaju nevažećom i odrediti novu prodaju.

 

IX.           Dodatne informacije moguće je dobiti na broj mobilnog telefona 098/393-692, od 9 do 13 sati, svaki radni dan.